لول شما در بازی کلش اف کلنز؟
(5.131%) 37
20 تا 40
(13.31%) 96
40 تا 60
(21.77%) 157
60 تا 80
(22.33%) 161
80 تا 100
(20.52%) 148
100 تا 120
(16.92%) 122
+120

تعداد شرکت کنندگان : 721